#include <stdio.h>
#include<string.h>
enum course {KONG,tiyu,xianxingdaishu,weijifen,cyuyan,yingyu}sub;
int s,w;
int fun(int s,int w,enum course t[6][7])
{int p=0,q=0;
int i,j;
for(i=0;i<6;i++)
{for(j=0;j<7;j++)
{if(i==1&&j==0)
t[i][j]=tiyu;
else if(i==0&&j==2)
	t[i][j]=tiyu;//tiyu
if(i==3&&j==0)
	t[i][j]=xianxingdaishu;
else if(i==3&&j==4)
	t[i][j]=xianxingdaishu;//xianxingdaishu
if(i==3&&j==1)
	t[i][j]=weijifen;
else if(i==0&&j==3)
	t[i][j]=weijifen;//weijifen
if(i==2&&j==2)
	t[i][j]=cyuyan;
else if(i==1&&j==6)
	t[i][j]=cyuyan;//cyuyan
if(i==3&&j==2)
	t[i][j]=yingyu;
else if(i==1&&j==4)
	t[i][j]=yingyu;//yingyu
else t[i][j]=KONG;
}
}
for(p=0;p<6;p++)
{for(q=0;q<7;q++)
{if(t[p][q]==sub)
s=p+1;
w=q+1;
printf("%d-%d",s,w);
}
}
return s,w;
}

int main()
{enum course t[6][7];
char n[15];
printf("请输入需要查询的课程名称(使用小写拼音)\n");
scanf("%s",&n);
if(strcmp(n,"tiyu")==0)
sub=tiyu;
else if(strcmp(n,"xianxingdaishu")==0)
sub=xianxingdaishu;
else if(strcmp(n,"weijifen")==0)
sub=weijifen;
else if(strcmp(n,"cyuyan")==0)
sub=cyuyan;
else if(strcmp(n,"yingyu")==0)
sub=yingyu;
else
sub = KONG;
fun(s,w,t);
return 0;
}